ห้องชุด Penthouse

ห้องชุดพักอาศัย  PENTHOUSE

1.       ชั้น 22 - 28

             จำนวน  27  ยูนิต
ขนาดเริ่มต้น  124.62  -  376.66  ตารางเมตร
 หมายเหตุ : พื้นที่จอดรถขนาด 14 ตารางเมตร  ชั้น 1 – 6 จอดได้ 345 คัน